Need help?

02-434-0391 Hours: 09.00-17.00 Monday-Friday

about us

ENVIMED CO., LTD.

     บริษัท Envimed ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ในด้าน การจัดหา จัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสินค้าดีและ มีคุณภาพ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มจุลชีววิทยา และกลุ่มผู้มีบุตรยาก ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และยาวนานกว่า 21 ปี จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามากมาย ซึ่งเราจะยังไม่หยุดยั้ง ที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเรา ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ยิ่งๆขึ้นไป

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มผู้มีบุตรยากและกลุ่มจุลชีววิทยา รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความประทับใจ