Need help?

02-434-0391 Hours: 09.00-17.00 Monday-Friday

NEWS & Events

19 วิธีมีลูก & รักษาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก อยากมีล

การที่คู่สมรสจะมีลูกยากหรือง่ายนั้น มักจะเกี่ยวกับอายุของฝ่ายหญิงและความถี่ในการร่วมเพศ เมื่อมีอายุมากขึ้นและร่วมเพศน้อยลง โอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงตามไปด้วย

06 / 06 / 2017

More>>